کنترل کیفیت

آزمایش

آزمایشگاه جهت ارزیابی و اندازه گیری خواص مکانیکی و خواص شیمیایی محصولات
این آزمایشگاه همواره الزامات مربوط به استاندارد ISO / IEC  17025 را رعایت کرده و بر اساس استانداردهای ذیل، آماده سازی و نتایج حاصل از اندازه گیری های خواص مکانیکی و خواص شیمیایی محصولات را مورد بررسی قرار میدهد.

  1. استاندارد DIN EN 10025 مربوط به تولید فولادهای ساختمانی گرم نوردیده
  2. استاندارد DIN 50125 مربوط به آماده سازی و انجام تست کشش محصولات
  3. استاندارد ملی ایران به شماره 1-13968 مربوط به نبشی های گرم نوردیده با بال مساوی

استاندارد ملی ایران به شماره 1-4477 مربوط به ناودانی های گرم نوردیده لبه گرد بال شیبدار

گواهینامه ها

محصولات تولید شده در این واحد بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی بوده و طبق گواهینامه های صادر شده برای هر محصول، استانداردهای لازم نیز رعایت میگردد.
گواهینامه های اخذ شده توسط این واحد در زمینه کنترل و تضمین کیفیت عبارتند از :

  1. گواهی بین المللی ISO 9001-2015 از شرکت Moody International
  2. پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری مربوط به نبشی های فولادی نورد گرم دیده با بال مساوی به شماره 6317750885 از سازمان ملی استاندارد ایران
  3. پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری مربوط به ناودانی های فولادی نورد گرم دیده لبه گرد بال شیبدار به شماره 6318340885  از سازمان ملی استاندارد ایران

ABOUT US

Kouhpaye steel is a manufacturer of light sections located in Isfahan, Iran. The company is part of a corporation which includes Kalup Company. The factory's output consists of angle (equal & unequal), T-section, channel, square, flat and round steel profiles, manufactured according to DIN standards, with the capacity to produce 120,000 metric tons per year based on the production mix. The key strength of the Kouhpaye Steel Co. is its ability to customize according to the standards and special requests of its customers. This is made possible by the company's highly sophisticated technological know-how and the strong quality control at each stage of the manufacturing process.