جدول وزنی

 
نبشی(L) وزن(شاخه 6 متری)
2*20*20 پایین تر از 4.5 کیلوگرم
3*20*20 پایین تر از 5.6 کیلوگرم
2*25*25 پایین تر از 5.5 کیلوگرم
3*25*25 پایین تر از 7.1 کیلوگرم
2*30*30(سبک) پایین تر از 6.6 کیلوگرم
2.5*30*30(متوسط) پایین تر از 7.5 کیلوگرم
3*30*30 پایین تر از 8.6 کیلوگرم
2*40*40(سبک) پایین تر از 10 کیلوگرم
3*40*40(متوسط) پایین تر از 12 کیلوگرم
4*40*40 پایین تر از 15.4 کیلوگرم
3*45*45 پایین تر از 13.3 کیلوگرم
4*45*45 پایین تر از 17.4 کیلوگرم
5*45*45 پایین تر از 21.9 کیلوگرم
3*50*50(سبک) پایین تر از 16.4 کیلوگرم
4*50*50(متوسط) پایین تر از 19.8 کیلوگرم
5*50*50 پایین تر از 24.4 کیلوگرم
4*60*60(سبک) پایین تر از 24.5 کیلوگرم
5*60*60(متوسط) پایین تر از 28.5 کیلوگرم
6*60*60 پایین تر از 33.8 کیلوگرم
تسمه وزن(شاخه 6 متری)
4*20 پایین تر از 4.1 کیلوگرم
5*20 پایین تر از 4.9 کیلوگرم
5*25 پایین تر از 6.2 کیلوگرم
3*30 پایین تر از 4.5 کیلوگرم
4*30 پایین تر از 6.1 کیلوگرم
5*30 پایین تر از 7.4 کیلوگرم
6*30 پایین تر از 8.9 کیلوگرم
3*40 پایین تر از 6.1 کیلوگرم
5*40 پایین تر از 9.9 کیلوگرم
3*50 پایین تر از 7.5 کیلوگرم
4*50 پایین تر از 10.1 کیلوگرم
5*50 پایین تر از 12.3 کیلوگرم
6*50 پایین تر از 14.9 کیلوگرم
4*60 پایین تر از 12.2 کیلوگرم
5*60 پایین تر از 14.9 کیلوگرم
6*60 پایین تر از 18 کیلوگرم
سپری(T) وزن(شاخه 6 متری)
3.5*25 پایین تر از 8.5 کیلوگرم
4*30 پایین تر از 11.5 کیلوگرم
5*40 پایین تر از 19.2 کیلوگرم
 
ناودانی وزن(شاخه 6 متری)
4*25*50 پایین تر از 22.4 کیلوگرم
5*25*50 پایین تر از 24.6 کیلوگرم
4*30*60 پایین تر از 26.4 کیلوگرم
6*30*60 پایین تر از 32.2 کیلوگرم
 
ریل چهارپهلو وزن(شاخه 6 متری)
30*50 پایین تر از 74.5 کیلوگرم
50*50 پایین تر از 123.6 کیلوگرم