صنعت دکل سازی

سازندگان دکل های برق از نبشی های شرکت فولاد کوهپایه با گرید خاص استفاده می کنند.
نبشی های شرکت تولیدی فولاد کوهپایه پس از برشکاری به اندازه های مختلف و آماده سازی و نیز عملیات گالوانیزاسیون طبق نقشه های فنی مونتاژ و نصب شده و در ساخت دکل های خطوط انتقال نیرو استفاده می شوند.
مشتریان عمده
شرکت یاسان شرکت گام اراک شرکت بنیاد پوشش


مشخصات فنی محصول:

نبشی(L) a تلورانس ضخامت تلورانس وزن
(Kg/m)
سطح مقطع
(mm2)
(r1(mm (r2(mm
L45*3 45 ±1 3 ±0.5 2.09 266 7 3.5
4* 4 2.74 346
5* 5 3.38 430
L50*3 50 3 2.33 296 7 3.5
4* 4 3.06 389
5* 5 3.77 480
6* 6 4.47 569
7* 7 5.15 656
L55*4 55 ±1.5 4 ±0.8 3.52 448 8 4
5* 5 4.18 532
6* 6 4.96 631
L60*4 60 4 3.7 472 8 4
5* 5 4.57 582
6* 6 5.42 691
L60*5 63 5 4.81 ------- ------- -------
*6 6 5.72 ------- ------- -------